Statut
GDAŃSKIEJ FUNDACJI „I TY MOŻESZ WSZYSTKO”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Gdańska Fundacja „I TY MOŻESZ WSZYSTKO ” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Janusza Lipinskiego
Joannę Jodkowską
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Janinę Tyszer w kancelarii notarialnej Janina Tyszer Aleksandra Frąckowska Notariusze s.c. w Gdańsku , ul. Grunwaldzka nr 92 – 98 lok.16, w dniu 21 lipca 2011 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celem Fundacji jest:
1. Aktywizowanie, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie, osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej.
2. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, klubów samopomocy, mieszkań chronionych, mieszkań treningowych itp. dla osób starszych oraz dla osób niepełnosprawnych w tym także intelektualnie.
2. Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera.
3. Organizowanie i prowadzenie punktów przedszkolnych oraz żłobków.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie opieki nad osobami starszymi,
z chorobą Alzheimera i innymi chorobami dementywnymi.
5. Organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji.
6. Organizowanie społeczności lokalnej na rzecz pomocy rodzinie, osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym.
7. Organizowanie i prowadzenie punktów informacji i wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych na Alzheimera oraz dla ich opiekunów i rodzin.
8. Organizowanie wyjazdów, imprez integracyjnych, kulturalnych i sportowych dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
9. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej na rzecz rodziny, osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
11. Prowadzenie działalności badawczej w zakresie potrzeb lokalnych.
12. Organizowanie miejsc pracy dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie
w tworzonych przez Fundację miejscach pracy.
13. Organizowanie pomocy domowej dla osób starszych.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 9

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 92.31.E – działalność domów i ośrodków kultury…;
2) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów i wystaw;
3) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3) 92.31.E – działalność galerii i salonów wystawienniczych;
4) 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
5) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
6) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) 88.10.Z – pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania;

§ 10

1. Fundacja wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami, także pochodzącą z prowadzenia działalności gospodarczej będzie przeznaczać wyłącznie na realizację swych celów statutowych.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust.3 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy
w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi:
1. fundusz założycielski w kwocie 2200 (dwa tysiące dwieście) złotych, w tym
1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych na działalność statutową i 1000 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą,
2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi
z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie jego składników na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§ 14

Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci albo utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy,
3) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Fundacji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
9. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności Przewodniczącego spowodowanej chorobą, wyjazdem, itp.; pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący
z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i określenie warunków zawarcia
z nimi umowy o pracę oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na jednoroczną kadencję.
2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę o pracę
w imieniu Fundacji z Prezesem oraz Wiceprezesem Fundacji zawiera członek Rady Fundacji wskazany w jej uchwale.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci albo utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż jeden rok,
e) przekroczenia 65 roku życia,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
h) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji lub
w jego zastępstwie Wiceprezes.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub
z własnej inicjatywy za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 21 lipca 2011 r.

Podpisano: (w tym miejscu podpisuje się fundator/fundatorzy)